ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση και Συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η LEASYS Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Οχημάτων και με τον διακριτικό τίτλο LEASYS Hellas ΜΑΕ ( εφεξής « η Πωλήτρια» ) δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής τα «Δεδομένα») που εσείς δίνετε (εφεξής τα «Υποκείμενα») κατά την υποβολή αίτησης ή/και την εκτέλεση σύμβασης για αγορά ειδών με πίστωση του τιμήματος και παρακράτηση κυριότητας. Η Πωλήτρια ενημερώνει με την παρούσα τα Υποκείμενα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στο κατώτερο πλαίσιο.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την κείμενη νομοθεσία είναι η LEASYS Hellas MAE, που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης 580Α, Τ.Κ. 16452. Η Πωλήτρια έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdpr.gr@fcagroup.com.

2. Σκοπός επεξεργασίας

Η Πωλήτρια δύναται να επεξεργάζεται τα Δεδομένα σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα, SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας) για τους ακόλουθους σκοπούς:
(α) για την αξιολόγηση της αίτησης του Υποκειμένου για την αγορά ειδών με πίστωση του τιμήματος και παρακράτηση κυριότητας υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου,
(β) για την εκτέλεση της σύμβασης για την αγορά ειδών με πίστωση του τιμήματος και παρακράτηση κυριότητας ανάμεσα σε εσάς και την Πωλήτρια ,
(γ) για την διενέργεια έρευνας ικανοποίησης πελατών αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της Πωλήτριας σύμφωνα με το έννομο συμφέρον της Πωλήτριας
(δ) για την καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών της Πωλήτριας με το Υποκείμενο, και για αποδεικτικούς σκοπούς, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου,
(ε) για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και την αποστολή προωθητικού και διαφημιστικού υλικού αναφορικά με την παροχή εμπορικών υπηρεσιών από την Πωλήτρια , ή την διενέργεια ερευνών αγοράς, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου (εφεξής "Μάρκετινγκ"),
(στ) για την επικοινωνία των Δεδομένων σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες με την Πωλήτρια , καθώς και σε συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ασφάλισης που θα τα επεξεργάζονται για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ή για την διενέργεια ερευνών αγοράς, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου (εφεξής "Μάρκετινγκ Τρίτων"),
(ζ) για την ανάλυση της καταναλωτικής σας συμπεριφοράς , συνηθειών και τάσεων για την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Πωλήτρια , καθώς και για την ικανοποίηση των προσδοκιών σας υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου ( στο εξής "Κατάρτιση Προφίλ" ή “Profiling”),
(η) για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων της Πωλήτριας ,
(θ) για την προάσπιση των συμφερόντων της Πωλήτριας , και
(ι) για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παράνομων πράξεων σε συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές.

3. Νομική βάση επεξεργασίας και συνέπειες σε περίπτωση μη παροχής των Δεδομένων

Η παροχή των Δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική.
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: 2(α) αξιολόγηση της αίτησης, 2(β) εκτέλεση της σύμβασης, και 2(δ) καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών και για αποδεικτικούς σκοπούς, είναι απαραίτητη για την σύναψη ή/και εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, και επομένως αν το Υποκείμενο δεν δώσει τα Δεδομένα, η Πωλήτρια δεν θα μπορεί να συνάψει ή/και να εκτελέσει την σύμβαση παροχής υπηρεσιών .
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: 2(η) εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων και 2(ι) πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παράνομων πράξεων σε συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές, είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση της Πωλήτριας , με τις έννομες υποχρεώσεις της, και επομένως αν το Υποκείμενο δεν δώσει τα Δεδομένα, η Πωλήτρια δεν θα μπορεί να συνάψει ή/και να εκτελέσει την σύμβαση παροχής υπηρεσιών .
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: 2(γ) διενέργεια έρευνας ικανοποίησης πελατών, και 2(θ) προάσπιση συμφερόντων της Πωλήτριας , βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Πωλήτριας και το Υποκείμενο μπορεί να εναντιωθεί οποτεδήποτε στην επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: 2(ε) μάρκετινγκ και 2(στ) μάρκετινγκ τρίτων,2 (ζ) Κατάρτιση Προφίλ ή Profiling, βασίζεται στην ρητή σας συναίνεση, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε.

4. Αποδέκτες των Δεδομένων

Τα Δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από: (α) την Πωλήτρια και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, στις οποίες η Πωλήτρια αναθέτει την επεξεργασία των Δεδομένων για λογαριασμό της σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις, εγγυήσεις και κανόνες και εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ, όπως η μητρική της, θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της διεκπεραίωσης οχημάτων, της ασφάλισης, της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, αλλά και σε κρίσιμους για την λειτουργία της Πωλήτριας τομείς, όπως ενδεικτικά εταιρείες παροχής υπηρεσιών μηχανογράφησης, συμβούλους, δικηγόρους, κ.α., (β) τους εξουσιοδοτημένους διανομείς κατασκευαστών ή άλλους εμπόρους αυτοκινήτων που υποδεικνύει το Υποκείμενο, (γ) τις αρμόδιες Αρχές ή τρίτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, την εκτέλεση εντολών από Δημόσιες Αρχές ή την άσκηση δικαιώματος της Πωλήτριας ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

5. Μεταβίβαση των Δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Στο πλαίσιο των συμβατικών του σχέσεων η Πωλήτρια μπορεί να διαβιβάσει τα Δεδομένα σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της φύλαξής τους σε βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται νομικά πρόσωπα για λογαριασμό της Πωλήτριας . Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των Δεδομένων περιορίζεται στους σκοπούς της επεξεργασίας και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των Δεδομένων. Σε περίπτωση που τα Δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ, η Πωλήτρια θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα και εγγυήσεις για να διασφαλίσει επαρκή προστασία των Δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της χρήσης συμβάσεων που βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει υιοθετήσει η ΕΕ για να κρίνει την διαβίβαση των Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.

6. Τήρηση των Δεδομένων

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 2(α) αξιολόγηση της αίτησης, 2(β) εκτέλεση της σύμβασης, και 2(γ) ικανοποίηση πελατών, θα τηρούνται από την Πωλήτρια για την χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών και την παρέλευση κάθε προθεσμίας για την άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης που απορρέει στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών. Η Πωλήτρια μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα Δεδομένα αυτά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της Πωλήτριας που συνδέονται με πιθανή ευθύνη σε σχέση με την παροχή των εμπορικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 2(α) αξιολόγηση της αίτησης και 2(γ) ικανοποίηση πελατών, θα τηρούνται από την Πωλήτρια για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την λήψη τους.
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τον σκοπό 2(δ) καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών, και για αποδεικτικούς σκοπούς, θα τηρούνται από την Πωλήτρια για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την παρέλευση κάθε προθεσμίας για την άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης που απορρέει στο πλαίσιο των σκοπών 2(β), 2(η) και 2(θ).
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 2(ε) και 2(στ) και 2 (ζ) ,θα τηρούνται από την Πωλήτρια από την στιγμή που το Υποκείμενο παρέχει την συγκατάθεσή του μέχρι την στιγμή που θα την ανακαλέσει. Εφόσον το Υποκείμενο ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, τα Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς, ωστόσο μπορεί να συνεχίσουν να τηρούνται από την Πωλήτρια , ειδικότερα όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της Πωλήτριας που συνδέονται με πιθανή ευθύνη σε σχέση με την επεξεργασία αυτή, εκτός αν χορηγηθούν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις από την αρμόδια επιβλέπουσα Αρχή.

7. Τα δικαιώματα του Υποκειμένου

Το Υποκείμενο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

  1. Το δικαίωμα πρόσβασης, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να λάβει από την Πωλήτρια ενημέρωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και αν συμβαίνει αυτό, να έχει πρόσβαση σε αυτά.
  2. Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει διόρθωση ανακριβών ή/και ελλιπών Δεδομένων, καθώς και την διαγραφή των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο.
  3. Το δικαίωμα περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο.
  4. Το δικαίωμα φορητότητας, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσει τα Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους.
  5. Το δικαίωμα εναντίωσης ή ανάκλησης, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Δεδομένων για σκοπούς Μάρκετινγκ ή Μάρκετινγκ τρίτων ή Κατάρτιση Προφίλ , εφόσον συμβαίνει αυτό.
  6. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας Αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων.