Εγγραφα

 

  • Ιδ, συμφωνητικό πώλησης αυτοκινήτου με παρακράτηση κυριότητας

  • Εξουσιοδότηση αγοραστή / Εκπροσώπου

  • Εξουσιοδότηση εγγυητή

  • Επιστολή συγκατάθεσης νομικών προσώπων

  • Επιστολή συγκατάθεσης φυσικών προσώπων

  • Υποχρεωτική ενημέρωση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

  • Έντυπο ενημέρωσης ασφαλιστικού προϊόντος (CPI Leasys)

  • Όροι και προϋποθέσεις ασφάλειας προστασίας πληρωμών (CPI Leasys)