REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI UMOVE
  1. Postanowienia ogólne

1.     Regulamin określa szczegółowe zasady działania aplikacji mobilnej UMOVE.

2.     Aplikacja UMOVE dostępna jest do pobrania poprzez internetowy sklep Google Play i Huawei AppGallery (dla urządzeń z systemem Android) oraz  AppStore (dla urządzeń Apple z systemem IOS).

3.     Korzystanie z UMOVE jest bezpłatne.

4.     Korzystanie z UMOVE możliwe jest na urządzeniach obsługujących systemy operacyjne w wersji Android 7 i nowsze oraz iOS wersja 11 i nowsze oraz wymaga dostępu do Internetu.

5.     Korzystanie z urządzeń niespełniających wymagań, o których mowa w ust. 4 oraz nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy w zakresie połączenia do sieci Internet, bądź brak dostępu do sieci Internetu, mogą skutkować brakiem działania lub nienależytym działaniem UMOVE i Usług.

6.     Leasys ma prawo ogłosić przerwę techniczną skutkującą czasową niemożnością korzystania przez Użytkowników z UMOVE i Usług.

7.     Leasys zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji UMOVE. Najnowsza wersja UMOVE będzie umieszczona w internetowym sklepie z aplikacjami właściwym dla danego systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, o których mowa w ust. 2.

8.     Regulamin zostaje udostępniony Użytkownikom przed rozpoczęciem świadczenia Usług w UMOVE w internetowym sklepie z aplikacjami właściwym dla danego systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, o których mowa w ust. 2. Akceptując Regulamin podczas procesu rejestracji lub rozpoczynając korzystanie z Usług w UMOVE po pobraniu aplikacji UMOVE Użytkownik zawiera z Leasys umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przy użyciu UMOVE, na czas nieokreślony, w zakresie oraz na warunkach określonych w Regulaminie. 

9.     Zapoznanie się z Regulaminem jest konieczne do korzystania z aplikacji UMOVE i jej funkcjonalności.

10.     W przypadku zmiany Regulaminu, Leasys poinformuje o tym Użytkowników przy kolejnym użyciu UMOVE oraz opublikuje nową treść Regulaminu w UMOVE.

11.     Każdorazowa zmiana Regulaminu wymaga ponownej jego akceptacji poprzez aktywne zaznaczenie oznaczonego checkboxa przez Zarejestrowanego Klienta. Brak akceptacji Regulaminu wiąże się z brakiem możliwości dalszego korzystania przez Zarejestrowanego Klienta z UMOVE.

  1. Definicje

1.     Użyte w Regulaminie poniższe pojęcia oznaczają:

a)     Klient - strona zawartej z Leasys Umowy.

b)     Konto Użytkownika - unikalne konto Użytkownika w UMOVE.

c)     Leasys - Leasys Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000156396, NIP: 521-323-66-05, REGON: 015442730; adres e-mail: obslugaklienta.pl@leasys.com.

d)     Niezarejestrowany Użytkownik – Klient lub osoba niebędąca Klientem, którzy nie posiadają Konta Użytkownika.

e)     Pojazd – pojazd będący przedmiotem Umowy.

f)      Regulamin - Regulamin korzystania z UMOVE przez Klientów.

g)     Umowa - umowa najmu pojazdu lub umowa leasingu pojazdu zawarta pomiędzy Klientem a Leasys.

h)     Umowa o świadczenie Usług – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Leasys dotycząca świadczenia Usług za pośrednictwem UMOVE.

i)       UMOVE – aplikacja mobilna przeznaczona umożliwiająca korzystanie z Usług.

j)       Usługi - usługi wymienione w § 3.

k)     Użytkownik – Niezarejestrowany Użytkownik lub Zarejestrowany Klient lub osoba niebędąca Klientem posiadająca Konto Użytkownika.

l)       Zarejestrowany Klient - Klient posiadający Konto Użytkownika w UMOVE lub Klient zarejestrowany w Customer Portal.

  1. Korzystanie z UMOVE

1.     UMOVE umożliwia Zarejestrowanemu Klientowi korzystanie z następujących Usług:

a)      sprawdzania limitu kilometrów dla Pojazdu zgodnie z Umową, pod warunkiem wyposażenia Pojazdu w urządzenie lokalizacji satelitarnej i prawidłowego działania tego urządzenia, oraz sprawdzenie podstawowych informacji o Pojeździe obejmujących model, numer rejestracyjny i rodzaj paliwa;

b)      nawiązania kontaktu w przypadku konieczności skorzystania z pomocy drogowej oraz zgłoszenia kradzieży Pojazdu;

c)      monitorowania mandatów, które zostały doręczone do Leasys w związku z korzystaniem przez Klienta z Pojazdu;

d)      zapoznania się oraz pobierania dokumentacji dotyczącej Umów zamieszczonej w aplikacji przez Leasys;

e)      złożenia reklamacji dotyczących Umów;

f)       przekierowania do innych aplikacji oraz portali Leasys;

g)      ustawienia ograniczenia prędkości, które generuje powiadomienie na urządzeniu Zarejestrowanego Klienta, pod warunkiem wyposażenia Pojazdu w urządzenie lokalizacji satelitarnej i prawidłowego działania tego urządzenia;

h)      lokalizowania Pojazdu, pod warunkiem wyposażenia Pojazdu w urządzenie lokalizacji satelitarnej i prawidłowego działania tego urządzenia;

i)       geolokalizacji Pojazdu w określonym promieniu, którego przekroczenie powoduje wygenerowanie powiadomienia na urządzeniu Zarejestrowanego Klienta, pod warunkiem wyposażenia Pojazdu w urządzenie lokalizacji satelitarnej i prawidłowego działania tego urządzenia;

j)       monitorowania szczegółów oraz zestawienia przejazdów z danego dnia, pod warunkiem wyposażenia Pojazdu w urządzenie lokalizacji satelitarnej i prawidłowego działania tego urządzenia.

2.     Korzystanie z Usług poprzez UMOVE jest możliwe po utworzeniu przez Klienta Konta Użytkownika na zasadach określonych w §4 Regulaminu bądź po zalogowaniu przez Klienta do UMOVE z wykorzystaniem loginu oraz hasła z serwisu Customer Portal, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.     UMOVE umożliwia Niezarejestrowanym Użytkownikom oraz osobom, które nie będąc Klientem, posiadają zarejestrowane Konto Użytkownika wyłącznie dostęp do wyszukiwania usług świadczonych przez Leasys oraz wyszukiwania warunków poszczególnych usług świadczonych przez Leasys. Korzystanie z tej funkcjonalności podlega zasadom i warunkom określonym w Regulaminie. Klient będący Niezarejestrowanym Użytkownikiem może w każdej chwili założyć Konto Użytkownika zyskując status Zarejestrowanego Klienta, w tym dostęp do Usług wskazanych w ust. 1. Osoba niebędąca Klientem może w każdej chwili założyć Konto Użytkownika, ale nie uzyskuje ona statusu Zarejestrowanego Klienta, w tym nie zyskuje dostępu do Usług wskazanych w ust. 1.

4.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że w ramach korzystania z UMOVE zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawa osób trzecich, obraźliwym, treści mogących wprowadzać w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

5.     W przypadku naruszenia Regulaminu przez Zarejestrowanego Klienta lub osobę niebędącą Klientem, która założyła Konto Użytkownika, Leasys jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług.

6.     Użytkownik ma w każdej chwili prawo do zakończenia korzystania z UMOVE (rozwiązania Umowy o świadczenie Usług) poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub poprzez usunięcie aplikacji UMOVE.

7.     Usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego Klienta jest możliwe poprzez kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 00 800 33 44 22 00 i złożenie dyspozycji. Usunięcie Konta Użytkownika może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego potwierdzenia tożsamości Zarejestrowanego Klienta przez operatora Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta.

8.     Konto Użytkownika jest również usuwane przez Leasys w przypadku zakończenia stosunku wynikającego z Umowy, gdy Zarejestrowany Klient przestaje być Klientem.

  1. Konto Użytkownika

1.     Warunkiem korzystania z Usług wskazanych w §3 ust. 1 Regulaminu jest założenie przez Klienta Konta Użytkownika lub zalogowanie do UMOVE przez Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła z serwisu Customer Portal. Osoba niebędąca Klientem może w każdej chwili założyć Konto Użytkownika nie uzyskując jednocześnie statusu Zarejestrowanego Klienta, w tym nie uzyskując dostępu do Usług wskazanych w §3 ust. 1.

2.     Założenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.

3.     Warunkiem założenia Konta Użytkownika jest przejście procedury rejestracji w UMOVE polegającej na:

a)     wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu email, numeru telefonu,

b)     akceptacji postanowień Regulaminu poprzez aktywne zaznaczenie oznaczonego checkboxa.

c)     potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail.

4.     Leasys dokonuje analizy i weryfikacji informacji przesłanych za pomocą formularza rejestracyjnego, co w szczególności polega na porównaniu przesłanych informacji z danymi ujawnionymi przez Klienta przy zawieraniu Umowy.

5.     Po pozytywnej weryfikacji zakładane jest Konto Użytkownika.

6.     Użytkownik otrzymuje jednorazowy kod na podany przez siebie adres email lub numer telefonu. Po potwierdzeniu kodu Użytkownik otrzymuje dostęp do UMOVE.

7.     Po dokonaniu pierwszego logowania przy użyciu identyfikatora (podanego adresu email) oraz jednorazowego kodu Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia swojego indywidualnego hasła dostępu do UMOVE.

8.     Każdorazowy dostęp do Konta Użytkownika wymagał będzie logowania z podaniem identyfikatora (podanego adresu email) oraz indywidualnego hasła dostępu.

9.     Klienci zarejestrowani w Customer Portal nie zakładają ponownie Konta Użytkownika i logują się do UMOVE z wykorzystaniem loginu i hasła przeznaczonych do logowania do serwisu Customer Portal.

  1. Zasady Bezpieczeństwa

1.     Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń Leasys w zakresie zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania z UMOVE.

2.     Użytkownik powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do logowania w UMOVE, tj. identyfikator i hasło.

3.     W przypadku nabrania podejrzeń przez Zarejestrowanego Klienta lub osobę niebędącą Klientem, która posiada Konto Użytkownika, że osoba trzecia weszła w posiadanie identyfikatora lub hasła wykorzystywanych do logowania w UMOVE, Zarejestrowany Klient lub osoba niebędąca Klientem, która posiada Konto Użytkownika zobowiązani są do niezwłocznego dokonania zmiany hasła oraz poinformowania Leasys.

4.     Zarejestrowany Klient lub osoba niebędąca Klientem, która posiada Konto Użytkownika przyjmują do wiadomości, że udostępnienie osobom trzecim danych do logowania do Konta Użytkownika może wiązać się z nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika zawartych w UMOVE jak również do zmiany danych przez osobę nieuprawnioną za pośrednictwem UMOVE, za które Leasys nie ponosi odpowiedzialności.

  1. Dane Osobowe

1.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika podczas korzystania z UMOVE jest Leasys.

2.       Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a)      umożliwienie korzystania z UMOVE, w tym w przypadku dokonania rejestracji, również założenie i utrzymanie Konta Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. prawnie uzasadnionego interesu Leasys, jakim jest dostarczanie rozwiązań ułatwiających zamawianie i korzystanie z Usług oferowanych przez Leasys),

b)      prawidłowa realizacja zamówionych Usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. wykonanie umowy), a w odniesieniu do osób nie będących stroną umowy z Leasys oraz osób reprezentujących, również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. prawnie uzasadnionego interesu Leasys, jakim jest realizacja Usług),

c)      realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Leasys oraz zamówionych Usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Leasys w związku z realizacją Usług),

d)      obsługa zapytań w zakresie UMOVE, jak i zamówionych Usług, w tym reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. wykonanie umowy), a w odniesieniu do osób nie będących stroną umowy z Leasys oraz osób reprezentujących, również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. prawnie uzasadnionego interesu Leasys, jakim jest realizacja zamówionych Usług),

e)      marketing Leasys oraz podmiotów trzecich: przedstawianie informacji handlowych w ramach UMOVE (tj. banery reklamowe) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. prawnie uzasadnionego interesu Leasys, jakim jest marketing bezpośredni) oraz przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach oraz badaniach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli taka zgoda została wyrażona),

f)       dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. prawnie uzasadnionego interesu Leasys, jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami).

6.       W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a)      prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.       Realizacja praw osób, których dane dotyczą odbywa się w zakresie i na warunkach przewidzianych w Rozdziale III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8.       Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Leasys nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: daneosobowe.pl@leasys.com.

9.     Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach UMOVE znajdują się w Polityce prywatności UMOVE.

  1. Prawa własności intelektualnej

1.     UMOVE, w tym wszystkie treści lub materiały tam zawarte, tj. znaki graficzne, teksty, znaki towarowe, układ portalu oraz inne elementy są własnością Leasys S.p.A. z siedzibą we Włoszech, Corso Agnelli n. 200 10135 Turyn lub zostały użyte przez Leasys S.p.A. za zgodą osoby uprawnionej. Leasys jest administratorem UMOVE. Aplikacja UMOVE, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej. Korzystanie przez Użytkownika z UMOVE i Usług ani zawarcie Umowy o świadczenie Usług nie oznacza ani nie skutkuje nabyciem jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw własności przemysłowej, w tym praw autorskich do utworów lub uzyskania licencji do nich, poza uzyskaniem prawa do korzystania z takiej własności intelektualnej w ramach funkcjonalności dostępnych w UMOVE. UMOVE jest wyłącznie narzędziem wykorzystywanym do świadczenia Usług i w tym celu jest udostępniane Klientom.

2.     Leasys S.p.A. oraz Leasys przestrzegają praw własności intelektualnej osób trzecich. Niektóre materiały w UMOVE mogą być publikowane i udostępniane przez osoby trzecie bez autoryzacji Leasys S.p.A i Leasys. Leasys S.p.A. i Leasys nie zezwalają na obecność materiałów, które naruszają prawa osób trzecich, a Konta Użytkowników, które naruszają takie prawa będą niezwłocznie usuwane, jak tylko Leasys S.p.A lub Leasys dowie się o naruszeniu. Leasys S.p.A. oraz Leasys niezwłocznie po uzyskaniu urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnych charakterze danych lub związanych z nimi działalności (w tym w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich) uniemożliwiają dostęp do takich danych.  Jeżeli Leasys S.p.A. lub Leasys otrzymają wiarygodną informację o bezprawnym charakterze danych lub związanych z nim działalności niezwłocznie informują Użytkownika, który dostarczył te dane, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.. Użytkownicy i osoby trzecie, których zdaniem doszło do naruszenia ich praw własności intelektualnej, mogą zgłosić naruszenie na adres e-mail: leasys@pec.fcagroup.com.

  1. Odstąpienie od Umowy o świadczenie Usług

1.     Użytkownikowi będącemu konsumentem, a także Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, gdy Umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2.     Użytkownik może odstąpić́ od Umowy o świadczenie Usług na zasadach opisanych w §3 ust. 6 i 7.

  1. Postanowienia końcowe

1.     Użytkownicy będący konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, gdy Umowa nie posiada dla nich charakteru zawodowego, mogą składać zastrzeżenia dotyczące Usług świadczonych przez Leasys (reklamacje) na piśmie na adres siedziby Leasys wskazany w § 2 ust. 1 lit. c Regulaminu (lub w przypadku zmiany siedziby pod każdorazowym adresem siedziby Użytkownika), telefonicznie pod numerem 00 800 33 44 22 00, a także pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@pl.leasys.com bądź poprzez dedykowaną zakładkę w UMOVE.  Zmiana powyższego adresu e-mail nie wymaga zmiany Umowy o świadczenie Usług i może być dokonana w drodze pisemnego powiadomienia Użytkownika. Odpowiedź na reklamację Leasys przekazuje Użytkownikowi na piśmie na adres zamieszczony w komparycji Umowy lub na inny adres wskazany na piśmie przez Użytkownika, w terminie 30 dni od złożenia reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony do 60 dni, o czym Leasys informuje Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

2.     Użytkownicy będący osobami prawnymi mogą składać zastrzeżenia dotyczące Usług świadczonych przez Leasys (reklamacje) na piśmie na adres siedziby Leasys wskazany w § 2 ust. 1 lit. c Regulaminu (lub w przypadku zmiany siedziby pod każdorazowym adresem siedziby Użytkownika), telefonicznie pod numerem 00 800 33 44 22 00, a także pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@pl.leasys.com bądź poprzez dedykowaną zakładkę w UMOVE. Zmiana powyższego adresu e-mail nie wymaga zmiany Umowy o świadczenie Usług i może być dokonana w drodze pisemnego powiadomienia Użytkownika. Odpowiedź na reklamację Leasys przekazuje Użytkownikowi na piśmie na adres zamieszczony w komparycji Umowy lub na inny adres wskazany na piśmie przez Użytkownika.

3.     W stosunku do Użytkowników będących przedsiębiorcami Leasys nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Umowy o świadczenie Usług, za wyjątkiem odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie.

4.     Regulamin obowiązuje od [•].

5.     Regulamin podlega prawu polskiemu.

6.     Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

7.     Użytkownicy będący konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, gdy Umowa nie posiada dla nich charakteru zawodowego, mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z Umową o świadczenie Usług:

a)      są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o świadczenie Usług;

b)      są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Leasys;

c)      mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Leasys, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

d)      są uprawnieni do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl), który jest podmiotem upoważnionym do prowadzenia pozasądowego postępowania spornego na wniosek Użytkownika, w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

8.     Treść Regulaminu udostępnionego w UMOVE może zostać w każdej chwili utrwalona przez Użytkownika poprzez pobranie i następnie wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.