Privacy verklaring Leasys Nederland B.V.

 

Privacy verklaring Leasys Nederland B.V.

 

Het doel van dit privacy beleid is om u, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming – nr. 2016/679 bis 27/04/2016, AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna “persoonsgegevens” of “gegevens”) door Leasys Nederland B.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam, BTW nummer: NL 8581.05.147.B.01 IBAN: NL95 ABNA 0592 2783 28 (Hierna “Leasys Nederland”, “Leasys”, “de onderneming”, "Wij" of "Ons").

 

Met persoonsgegevens wordt bedoeld de informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat om informatie die redelijkerwijs herleidbaar is naar een individu. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld:

  • Persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u onze diensten opvraagt en onze website gebruikt (vb. naam en contactgegevens, financiële gegevens,..);
  • Informatie over uw voertuig en specifieke contractgegevens die wij nodig hebben voor de geïndividualiseerde werking van de website (bijv. datum van aankoop, datum van diensten) en om een optimale gebruikerservaring te bieden met de beste dienstverlening voor uw voertuig.
  • Informatie in verband met het gebruik van onze diensten en/of producten;
  • Informatie verzameld met behulp van cookies

 

 

1. VERANTWOORDELIJKE BEHEERDER VAN DE DATA EN DATA VERWERKERS

 

Leasys Nederland (Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam) is de vertegenwoordiger in Nederland van de gegevensverantwoordelijke van de persoonsgegevens, zijnde Leasys S.p.A., Corso Orbassano 367, Turijn, Italië. De persoonsgegevens die u heeft verstrekt kunnen mogelijks verwerkt worden door gegevensverwerkers, met inbegrip van externe partijen en enkel voor de vooropgestelde doeleinden, verantwoordelijk voor het beheer van de gewenste diensten, waarvoor zij uitdrukkelijk werden aangesteld.

 

 

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

2.1 Leasys kan uw persoonsgegevens op meerdere manieren verkrijgen:

  • Omdat u uw gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst, al dan niet via een werkgever en/of zijn wagenparkbeheerder, dealer of tussenpersoon;
  • Wanneer u gebruikmaakt van onze producten of diensten, of ons contacteert, en ons daarmee direct of indirect gegevens verstrekt;
  • Als u ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses, gedrag en voorkeuren.
  • Wanneer u gebruikmaakt van onze website.

Deze website kan ook links bevatten naar websites van derde partijen (zie punt 5.5)

 

2.2 De gegevens die ons rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangeleverd zijn in sommige gevallen verplicht. Dit wordt aangegeven bij de verzameling van de gegevens. Indien deze verplichte gegevens niet aan ons worden verstrekt, kunnen wij in bepaalde gevallen de gevraagde dienst of de contractuele verplichtingen niet nakomen.

 

2.3 Verwerking van Persoonsgegevens bij een overeenkomst.

Als u met Leasys een overeenkomst aangaat kan Leasys, de volgende persoonsgegevens van u nodig hebben:

a.     naam, postcode en adres;

b.     contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);

c.     geboortedatum;

d.     geslacht;

e.     financiële gegevens (bankrekeninginformatie, financieringsaanvragen, offertes, facturen, loonstroken voor consumenten, jaarverslagen voor zakelijke klanten, kredietinformatie van BKR);

f.      kopie van identiteitsbewijs;

g.     dealer- of servicepartner-voorkeur;

h.     klantnummer(s).

 

2.4 Naast de hierboven genoemde persoonsgegevens verwerkt Leasys in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of het verlenen van een dienst aan u, de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gekwalificeerd:

a.     chassisnummer en model van het voertuig;

b.     het kenteken van het voertuig;

c.     eigendomshistorie van het voertuig (tenaamstellingsgegevens);

d.     andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Onder voertuig verstaan wij de door ons geleasede auto’s of bedrijfswagens.

 

2.5 Als u gebruik maakt van diensten van Leasys of contact hebt met ons, kunnen wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens verwerken:

a.     gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of andere nummers;

b.     uw communicatievoorkeuren en -instellingen;

c.     gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u onze website bezoekt, een aankoop doet of dienst afneemt);

d.     surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 6 van deze privacy verklaring);

e.     klanttevredenheidsgegevens;

f.      gegevens over uw gebruik van onze klantenservice.

 

 

3. WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende wettelijke basissen: 

a.     toestemming;

b.     uitvoering van een overeenkomst met u;

c.     wettelijke verplichting;

d.     om de vitale belangen van u of een ander natuurlijk persoon te beschermen

e.     een gerechtvaardigd belang van Leasys of een derde.

 

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: de beoordeling van kredietwaardigheid, fysieke beveiliging, (fraude)preventie, IT-beheer en ‑beveiliging, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfsbeleid, juridische zaken, intern (centraal) beheer.

 

 

4. DE DOELEINDEN WAARVOOR WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 

4.1 Leasys verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. De genoemde letter achter elk hieronder beschreven doeleinde correspondeert met de wettelijke basis genoemd in artikel 3 van deze privacyverklaring.)

a.     Het aangaan en onderhouden van de klantrelatie tussen u en Leasys enerzijds, maar ook de importeur van uw voertuig waar wij mee samenwerken, en de dealers en/of tussenpersonen uit hun distributienetwerk, leveranciers, tussenpersonen en aanverwante (financiële) dienstverleners. Wettelijke basis: b / e;

b.     het afhandelen van klachten en verzoeken daaromtrent.: Wettelijke basis: a / b;

c.     het uitvoeren van marktonderzoek en klanttevredenheid om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren, en de wensen van klanten in kaart te brengen. Wettelijke basis: e;

d.     klanten benaderen met aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen, nieuws, enquêtes of andere commerciële informatie, via e-mail, SMS, post of telefoon. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven , of uw toestemming in te trekken, als de verwerking daarop is gebaseerd. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen. Wettelijke basis: a/ e;

e.     het verbeteren van de inhoud van onze communicatie met u door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Wettelijke basis: a;

f.      het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten. Wettelijke basis: c / d / e;

g.     het koppelen en analyseren van informatie aan de bij ons bekende klantgegevens om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw voorkeur af te stemmen. Wettelijke basis: a

h.     het doorgeven aan derden partijen voor hun eigen marketing communicatie: Wettelijke basis: a

 

 

5. DERDE PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE VERWERKING

 

5.1 In sommige gevallen deelt Leasys uw persoonsgegevens met derden, die zelfstandige “gegevensverantwoordelijken” zijn. Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het vervullen de taken van deze derden zullen overgedragen worden. Hieronder leggen wij uit wanneer dit het geval is, en waarom. De genoemde letter correspondeert met de wettelijke basis genoemd in artikel 3 van deze privacyverklaring. Leasys kan gegevens delen met:

 

a)    de importeur van uw voertuig waar wij mee samenwerken, en de dealers en/of tussenpersonen uit hun distributienetwerk. Wettelijke basis: a / b / e;

b)    als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, toezichthouders of opsporingsinstanties. Wettelijke basis: c / d / e;

c)    met andere bedrijfsonderdelen binnen Leasys S.p.A. en haar aandeelhouders, Crédit Agricole Consumer Finance en Stellantis, voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice en het analyseren van onze dienstverlening aan u. Wettelijke basis: a / b / e;

d)    met partijen die Leasys assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs). Wettelijke basis: e;

e)    Onze Gegevensverwerkers: externe entiteiten aan wie wij bepaalde verwerkingsactiviteiten delegeren. Bijvoorbeeld leveranciers van beveiligingssystemen, boekhouders en andere consultants, providers van datahosting, bank, verzekering, enz. Wij hebben met elk van onze Gegevensverwerkers overeenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat uw gegevens met passende waarborgen en uitsluitend volgens onze instructies worden verwerkt;  Wettelijke basis: b / e

f)     voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de eventuele verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie). Wettelijke basis: e;

g)    met partijen die Leasys assisteren in het ontplooien van (direct) marketingactiviteiten. Wettelijke basis: a;

h)    Systeembeheerders: onze werknemers of die van Gegevensverwerkers aan wie wij het beheer van onze IT-systemen hebben gedelegeerd en die daarom in staat zijn de verwerking van uw Gegevens in te zien, te wijzigen, op te schorten of te beperken. Deze personen zijn geselecteerd, adequaat opgeleid en hun activiteiten worden gevolgd door systemen die zij niet kunnen wijzigen, zoals bepaald in de bepalingen van onze bevoegde Toezichthoudende Autoriteit;  Wettelijke basis: b / e

 

5.2 Het verstrekken van persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden als genoemd in deze privacyverklaring, en alleen voor zover dit verplicht of toegestaan is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

 

5.3 Leasys gebruikt ook diensten van zogeheten “gegevensverwerkers” (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, softwareleveranciers of partijen die voor Leasys acties of onderzoeken organiseren of uitvoeren). Met gegevensverwerkers is Leasys verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

 

5.4 Binnen het kader van haar contractuele relaties kan Leasys de Gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief het opslaan ervan in databases die worden beheerd door entiteiten die optreden namens de Onderneming.

 

Databasemanagement en gegevensverwerking zijn verbonden aan de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

In het geval dat de Gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal de Onderneming alle passende contractuele maatregelen nemen om een ​​adequate bescherming van de Gegevens te garanderen, waaronder overeenkomsten gebaseerd op de standaard contractuele clausules aangenomen door de Europese Commissie om de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER te regelen.

 

5.5 Websites van derde partijen die toegankelijk zijn via hyperlinks of verwijzing vallen onder de verantwoordelijkheid van de derde partijen. De Onderneming wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot aanvragen en/of verstrekking van persoonsgegevens aan websites van derde partijen.

 

Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende derde te raadplegen voor informatie over de manier waarop deze met persoonsgegevens omgaan.

 

 

6. MARKETING, PROFILERING EN COOKIES

 

6.1 Leasys kan cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) gebruiken om het door u gevolgde traject naar de Leasys website in kaart te brengen. Zo kunnen wij de verrichtingen van de gebruikers op de website registreren en onze website evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden. Deze gegevens kunnen maximaal 13 maanden op uw computer worden opgeslagen.

 

6.2 In aanvulling op het voorgaande geldt het volgende. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het websitegebruik te helpen analyseren. De informatie die een cookie genereert over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres,) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij gebruiken deze informatie om:

 

a)    bij te houden hoe u de website gebruikt;

b)    rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Leasys;

c)    andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

6.3 Google handelt als gegevensverwerker van Leasys. Google mag deze informatie echter aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

6.4 U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

 

 

7. INTERACTIE MET SOCIALE NETWERKEN

 

7.1 Klantenondersteuning via sociale netwerken

U kunt ook contact met ons opnemen via onze sociale netwerkkanalen. Als u bijvoorbeeld een bericht stuurt naar of plaatst op onze sociale netwerkpagina's, kunnen wij de informatie in uw verstuurd of geplaatst bericht gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot de vraag of het verzoek.

 

Om u de gevraagde hulp te kunnen bieden, kunnen wij u vragen om, door middel van een rechtstreeks of persoonlijk bericht, aanvullende informatie te verstrekken, zoals details van het probleem, uw naam, e-mailadres, Identificatienummer van het voertuig (VIN), telefoonnummer, locatie (stad/staat) en/of merk, model en jaar van het voertuig. De door u verstrekte informatie zal niet worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden; marktonderzoek ter verbetering van diensten en producten zal alleen worden uitgevoerd op basis van geaggregeerde (anonieme) gegevens.

 

Houd er rekening mee dat u geen gevoelige gegevens (zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of gezondheid) in uw bericht mag doorgeven. Wanneer je een bericht plaatst op de openbare ruimte van een sociaal netwerk, kan iedereen het lezen.

 

7.2 Links naar sociale netwerken

Onze website bevat links naar sociale netwerken. Om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u onze website bezoekt, maken wij geen gebruik van social plug-ins. In plaats daarvan zijn er HTML-links geïntegreerd in de website, die het delen op sociale netwerken eenvoudig maken. De integratie van een dergelijke link voorkomt een directe verbinding met de verschillende sociale netwerkservers bij het openen van een pagina op onze website.

 

Door op één van de knoppen te klikken, verschijnt er een venster in de browser en wordt de gebruiker naar de website van het betreffende sociale netwerk geleid waar hij (na het inloggen) bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk" of "Delen" kan gebruiken.

 

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking en het verdere gebruik van uw persoonsgegevens door sociale netwerken en hun websites, evenals uw rechten en mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van elk sociaal netwerk.

 

Facebook:      http://www.facebook.com/policy.php

Twitter:         https://twitter.com/privacy

Instagram:     https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube:       https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

LinkedIn       https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 

8. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

 

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

1)    recht op toegang betekent het recht om van de Onderneming te vernemen of uw Gegevens worden verwerkt, toegang tot de Gegevens te krijgen en om een kopij van de Gegevens te verzoeken;

2)    recht op verbetering en recht op gegevenswissing betekent het recht om de verbetering van onjuiste en/ of onvolledige Gegevens te verkrijgen, evenals Gegevens te doen wissen wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en het verzoek gerechtvaardigd is;

3)    recht op verwerkingsbeperking betekent het recht om de opschorting van de verwerking te verzoeken wanneer het verzoek gerechtvaardigd is;

4)    recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent het recht om Gegevens te verkrijgen in een gestructureerd formaat, dat gewoonlijk wordt gebruikt en leesbaar is, en om deze over te dragen aan een andere Verantwoordelijken voor de verwerking;

5)    recht op bezwaar betekent het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens wanneer het verzoek gerechtvaardigd is, inclusief wanneer de Gegevens worden verwerkt voor marketing of profilering, indien van toepassing;

6)    recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van onrechtmatige verwerking van gegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag tel.: privé persoon, bel via 088-1805250 / zakelijke relatie, bel via 070-8888 500.
Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Betrokkenen kunnen de bovengenoemde rechten uitoefenen door het verzenden van een gedateerd en ondertekend schrijven en vergezeld van een recto-verso kopij van zijn identiteitskaart naar: Leasys Nederland B.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam of via email naar klantenservice.nl@leasys.com.

 

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent, dit is beperkt tot het niveau waarop uitvoering van de overeenkomst nog mogelijk is of niet in conflict zijn met rechtvaardige belangen.

 

 

9. BEVEILIGING

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking.

 

 

10. BEWAARTERMIJN

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren of wij hiertoe gerechtigd zijn als er een noodzaak voor is.

 

Gegevens die worden verwerkt voor doeleinden van Marketing en Profilering worden door de Onderneming bewaard vanaf het moment dat u toestemming geeft tot op het moment dat u de toestemming intrekt. Eenmaal de toestemming is ingetrokken, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt, hoewel ze nog steeds door de Onderneming kunnen worden bewaard, in het bijzonder indien nodig om de belangen van de Onderneming te beschermen in verband met mogelijke aansprakelijkheid in relatie met deze verwerking, tenzij hierover door de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit verduidelijking wordt gegeven.

 

Wij zullen uw gegevens in elk geval verwijderen binnen 7 jaar nadat wij gestopt zijn met het verlenen van diensten aan u, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren, of wij hiertoe gerechtigd zijn als er een noodzaak voor is.

 

 

11. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

 

11.1 Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Wij adviseren u om periodiek kennis te nemen van onze privacyverklaring.

 

11.2 Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2023.

 

 

12. CONTACT MET LEASYS

 

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kunt u ons contacteren via:

Leasys Nederland

t.a.v. de Klachten- en privacy coördinator

Lemelerbergweg 12

1101 AJ Amsterdam

E-mail:  klantenservice.nl@leasys.com