Privacy policy

AANKONDIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Leasys Group heeft een beleid voor het beheer van persoonsgegevens ingevoerd om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving:

 • Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (General Data Protection Regulation of GDPR hierna).
 • Toepasselijke lokale wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

Deze vertrouwelijkheidsverklaring beschrijft onze regels voor het beschermen van informatie met betrekking tot onze prospecten, klanten, werknemers van klanten, partners, werknemers van partners, studenten of vrije sollicitanten en bezoekers van onze sites.

BESCHERMING EN BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE VERWERKING

  LEASYS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verstrekt in het kader van:

  • Een verzoek om informatie,
  • een offerte
  • Een online bestelling (afhankelijk van het land),
  • Het dagelijks beheer van uw contracten en diensten
  • Solliciteren voor een stage of baan.
   

  LEASYS Belgium wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verspreiding van informatie aan derden buiten het strikte kader van het gebruik van haar webruimtes of die van haar partners. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om fouten of elementen van destructieve aard zoals virussen te voorkomen.

 2. VOLDOENDE, RELEVANTE EN BEPERKTE GEGEVENSVERZAMELING

  Om onze relatie tot stand te brengen en te onderhouden, verzamelen we je gegevens rechtstreeks bij u:

  • Identificatie: naam, voornaam, nationaliteit, handtekening (of gedelegeerde handtekening), intracommunautair btw-nummer, enz.
  • Contactgegevens: postadres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.
  • Persoonlijk: burgerlijke staat, aantal kinderen, gezinssamenstelling, enz.
  • Professioneel: opleiding, studies, werkgever, functie, etc.
  • Economisch en financieel: bankgegevens, IBAN, solvabiliteit, fiscaal nummer, fiscale status, land van verblijf, etc.
  • Browsen op onze sites of applicaties: cookies, IP-adres, verbindings- en browsegegevens, enz.
  • Uw gewoonten en voorkeuren door het gebruik van onze producten en diensten of uw contacten met ons.
  • Om te controleren of je bevoegd bent om te rijden, kunnen we je vragen om je rijbewijs.
   

  Als de lokale wetgeving dit toestaat, kunnen we een leverancier die gespecialiseerd is in gezichtsherkenningstechnologieën gebruiken om u in bepaalde gevallen te identificeren, zoals elektronische handtekeningen. Voor gevoelige gegevens is uw toestemming van deze leverancier vereist als u dit type verificatie selecteert. Het handvest voor gegevensbescherming zal beschikbaar zijn op de website van het bedrijf.

  We kunnen ook gegevens verzamelen over andere mensen, indirect omdat ze met jou te maken hebben (sommigen zullen door ons en anderen door u worden geïnformeerd:

  • Marketingbon;
  • Garanten of borgstellingen;
  • Erfgenamen en rechtverkrijgenden in geval van overlijden;
  • Voor rechtspersonen: wettelijke vertegenwoordigers en gemachtigde(n), economische eigenaars en aandeelhouders;
  • Werknemers of bestuurders (niet-ondertekenaars van het huurcontract)
   

  We kunnen ook bepaalde gegevens verzamelen van het voertuig dat we aan u verhuren voor ons gebruik of dat van u of dat van de rechtbank en/of een administratieve instantie: kilometerstand, ongevalrapport, geolocatie (die kan worden gedeactiveerd), onderhoud, enz.

 3. BEHANDELING EN DOELEINDEN

  Onze behandeling is legaal, eerlijk en transparant. De bijbehorende doelstellingen worden omschreven, expliciet en legitiem. Onderstaande lijst is niet uitputtend en kan worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in de wetgeving of in onze bedrijfstak.

  Op basis van de contractuele formalisering (prospect) of tijdens de uitvoering van de contractuele relatie (klant)

  Bij het bestuderen van uw LTR-aanvraag kunnen geautomatiseerde processen worden uitgevoerd via onze bank of via een andere tussenpersoon die voor dit doel wordt gebruikt (rating of pre-rating). Het gaat om steun voor de besluitvorming: menselijke interventie is voorzien voor het besluitvormingsproces

  • Wanneer uw aanvraag voor lange termijnhuur/verlenging in overweging wordt genomen, kan er een geautomatiseerde verwerking worden uitgevoerd door onze bankintermediair of een andere intermediair die voor dit doel wordt gebruikt (scoring of pre-scoring). Dit is een hulpmiddel bij de besluitvorming: menselijke tussenkomst is voorzien in het besluitvormingsproces.
   U hebt het recht om uitleg te krijgen over de beslissing en deze te betwisten door een herbeoordeling aan te vragen.
  • U kunt zich abonneren op aanvullende diensten of bepaalde op zichzelf staande diensten (zonder leasecontract)
  • Alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van onze relatie vanaf de pre contract fase tot de teruggave van het voertuig
  • Het beheer van de minnelijke en gerechtelijke invordering en, meer in het algemeen, elke gerechtelijke of buitengerechtelijke actie die nodig is in verband met de uitvoering van ons financieringscontract.
   

  Op basis van wettelijke en reglementaire verplichtingen

  Wij gebruiken sommige van uw gegevens om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen namens onszelf of met betrekking tot onze bankintermediair:

  • Het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. We moeten voldoen aan de regelgeving inzake internationale sancties en embargo's. Dit vereist dat wij u identificeren en uw identiteit verifiëren wanneer u een financieringsaanvraag indient.
  • Leasys en/of haar financiële tussenpersonen raadplegen de reglementaire dossiers bij het onderzoek van uw aanvraag voor langetermijnhuur.
  • In overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen zijn wij ook verplicht om bepaalde organisaties te informeren in geval van een ernstig betalingsincident (bijvoorbeeld de Nationale Bank of het Fichier des Incidents de Paiements).
  • In bepaalde gevallen kunnen we verplicht zijn om informatie door te geven in antwoord op een officieel verzoek van een gerechtelijke, strafrechtelijke, fiscale of administratieve autoriteit.
   

  Op basis van onze legitieme belangen (afgewogen tegen de bescherming van uw belangen en rechten en rekening houdend met uw voorafgaande toestemming, afhankelijk van het land en uw status als natuurlijke of rechtspersoon)

  We gebruiken sommige van uw persoonlijke gegevens om onze klantrelaties te beheren:

  • De kwaliteit van onze producten of diensten verbeteren
  • Het uitvoeren van koude of warme tevredenheids- of opinieonderzoeken (klanten, prospects, enz.).
  • De opleiding van onze adviseurs verbeteren (door uw telefoongesprekken af te luisteren of op te nemen), uw routine- of specifieke verzoeken opvolgen en onze processen verbeteren.
  • Rapporten, studies, statistieken en audits opstellen om onze activiteiten en onze verplichtingen tegenover onze aandeelhouders te controleren.
   

  We gebruiken uw gegevens ook om het volgende te verbeteren:

  • Beheer, preventie en opsporing van interne fraude.
  • Risico- en nalevingsbeheer.
   

  Op basis van uw toestemming (of die van uw werknemers/bestuurders), die u op elk moment kunt intrekken (opt-in of opt-out afhankelijk van het land en uw status als natuurlijk of rechtspersoon):

  We zullen in staat zijn om e-mail- en sms-onderzoek te doen.

  • Wij kunnen elektronische commerciële prospectie uitvoeren (e-mail en sms).
  • Wij kunnen u aanbiedingen sturen van producten of diensten van ons bedrijf, onze aandeelhouders, Crédit Agricole Personal Finance & Mobility en Stellantis NV, of van sommige van onze partners.
  • We kunnen u ook uitnodigen om deel te nemen aan wedstrijden of promotionele aanbiedingen.
   

  Op basis van onze legitieme belangen en uw toestemming:

  • Callcenterbeheer (levering van een telefoondienst aan onze klanten voor het beheer en de uitvoering van het contract)
  • Websites en cookies (bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies die u in staat stellen om een soepelere ervaring te hebben en uw surfervaring te verbeteren, fraude te bestrijden en de prestaties van onze sites en diensten te analyseren);
  • Profilering (instellingen om ons in staat te stellen uw profiel en interesses beter te begrijpen, met name om uw ervaring met het gebruik van onze sites en diensten te personaliseren en om marketingactiviteiten af te stemmen op uw behoeften en interesses).

 4. TERMIJN VOOR DE BEWARING

  We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren of het recht hebben om dat indien nodig te doen.

  De informatie die op de website www.leasys.com wordt verstrekt, wordt bewaard gedurende een periode van drie (3) maanden tot (6) maanden, afhankelijk van de gegevens.

  De informatie op de website https://areaclienti.leasys.com/MyLeasys/login.jsp wordt bewaard gedurende een periode van drie (3) maanden tot vijf (5) jaar, afhankelijk van de gegevens.

  Gegevens die zijn verzameld bij een aanvraag voor een offerte en die niet worden gevolgd door een ondertekening van een contract, worden gedurende zes (6) maanden bewaard.

  De persoonlijke gegevens van een prospect (zakelijke klant) die voor commerciële prospectie kunnen worden gebruikt, worden gedurende drie (3) jaar bewaard.

  De in het kader van een ondertekende leaseovereenkomst verzamelde gegevens worden gedurende zeven (7) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard voor een goede boekhouding en een goede financiële boekhouding. Deze termijn kan worden verlengd tot de beroepsmogelijkheden zijn uitgeput in geval van een geschil.

 5. DERDEN BETROKKEN BIJ DE VERWERKING

  In sommige gevallen geeft Leasys uw persoonlijke gegevens door aan onafhankelijke derden of aan "gegevensbeheerders". Alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken van deze derden zullen worden verstrekt. Leasys kan gegevens delen met:

  met andere afdelingen binnen Leasys S.p.A. en haar aandeelhouders, Crédit Agricole Personal Finance & Mobility en Stellantis NV, voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor gerechtvaardigde zakelijke belangen (toestemming, contract en rechtmatig belang);

  met de dealers of tussenpersonen in hun merk-/distributiesysteem of onze tussenhandelaar (toestemming, contract en rechtmatig belang);

  als wij vermoeden dat er sprake is van schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die een rechtmatig belang hebben in dit verband, aan toezichthoudende autoriteiten of aan administratieve of gerechtelijke autoriteiten (wettelijke verplichting, bescherming van uw vitale belangen en die van een andere natuurlijke persoon);

  met partijen die Leasys in het kader van zijn dienst bijstaan en die geen onderaannemers zijn. Bijvoorbeeld accountants en juridisch adviseurs, banken, verzekeringsmaatschappijen en autofabrikanten (wettelijke verplichting, rechtmatig belang);

  met onze gegevensprocessors : externe onderwerpen waaraan wij bepaalde verwerkingsactiviteiten delegeren. Voorbeelden hiervan zijn leveranciers van beveiligingssystemen, accountconsultants en anderen, aanbieders van datahosting, banken, verzekeringen, enz. We hebben overeenkomsten gesloten met elk van onze gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt met de juiste garanties en alleen volgens onze instructies (contract, rechtmatig belang).

  met de partijen die Leasys helpen bij de ontwikkeling van marketingactiviteiten : toezicht op de kwaliteit van onze service of partnerschappen of voor commerciële doeleinden (uw toestemming is vooraf vereist, in een legitiem belang);

  met systeembeheerders : onze medewerkers of de medewerkers van Data Processors, aan wie wij het beheer van onze IT-systemen hebben gedelegeerd, zodat zij toegang hebben tot uw gegevens, deze kunnen wijzigen, opschorten of de verwerking ervan kunnen beperken. Deze onderwerpen zijn geselecteerd, zijn goed opgeleid en hun activiteiten worden gevolgd door systemen die zij niet kunnen wijzigen, overeenkomstig de bepalingen van onze bevoegde toezichthoudende autoriteit (contract, rechtmatig belang);

  met aanbieders van diensten (bijvoorbeeld aanbieders van accommodatie, softwareleveranciers, externe klantendiensten of partijen die acties en onderzoek voor Leasys organiseren of uitvoeren). Leasys moet een contract sluiten.

 6. OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE UNIE

  Je gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, behalve in uitzonderlijke en strikt noodzakelijke gevallen.

  Indien nodig kunnen dezelfde gegevens om technische of operationele redenen worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat er een adequaatheidsbesluit is afgegeven door de Europese Commissie (deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt door de toezichthoudende autoriteiten en is beschikbaar op hun websites).

  Als dit niet het geval is, is doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen alleen mogelijk als de betrokken houders en beheerders adequate contractuele garanties of rechtszekerheid bieden, met inbegrip van de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie ((EU) 2021/915).

 7. KOPPELINGEN NAAR INTERNETSITES VAN DERDEN

  Websites van derden, die toegankelijk zijn via hyperlinks of een verwijzing, zijn de verantwoordelijkheid van derden. Leasys is niet verantwoordelijk voor het aanvragen of verstrekken van persoonsgegevens aan externe sites.

  Bekijk de privacyverklaring van de derde voor informatie over het beheer van persoonlijke gegevens.

 8. MARKETING, PROFILERING EN COOKIES

  Leasys maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en maximaal dertien (13) maanden worden bewaard). Ons cookiebeleid is beschikbaar in de voettekst van de site.

  Het doel van de minimale (technisch noodzakelijke) gegevens is om de goede werking van de site te garanderen en frauduleuze of herhaalde verbindingspogingen te identificeren om het verbindingssysteem te beschermen tegen misbruik.

  Onze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics 4 gebruikt cookies om het gebruik van de site te analyseren. Informatie van een cookie over het gebruik van de site wordt overgedragen aan Google en opgeslagen door Google (https://support.google.com/analytics/answer/12017362?sjid=15918576281740044030-EU).

  Met uw toestemming gebruiken we deze informatie voor:

  • De manier waarop u de website gebruikt, bijwerkt;
  • Rapporteren over de activiteiten van de website van Leasys;
  • Andere diensten aanbieden die verband houden met de activiteiten van de site en het gebruik van internet.
   

  U kunt het gebruik van cookies weigeren tijdens uw eerste aanmelding (of elke particuliere verbinding) of uw toestemming wijzigen op het tabblad "Mijn instellingen beheren" dat beschikbaar is in ons cookiebeleid.

 9. INTERACTIE MET SOCIALE NETWERKEN

  Klanten ondersteunen via sociale media

  • Je kunt ook contact met ons opnemen via onze sociale netwerken. Als u ons bijvoorbeeld een bericht stuurt of een bericht plaatst op onze pagina's met sociale media, kunnen we de informatie in uw bericht of publicatie gebruiken om contact met u op te nemen over de vraag of het verzoek. Om u de gevraagde hulp te kunnen bieden, kunnen wij u vragen om via directe of privé-berichten aanvullende informatie te verstrekken, zoals details van het probleem, naam, e-mailadres, telefoon, identificatieplaat (plaats/land), identificatienummer (VIN) en/of merk, model en jaar van het voertuig. De informatie die je verstrekt, wordt niet gebruikt voor directe marketing. Marktonderzoek ter verbetering van diensten en producten zal alleen worden uitgevoerd op basis van geaggregeerde (anonieme) gegevens.
  • Houd er rekening mee dat u geen gevoelige gegevens (zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of gezondheid) mag doorgeven in uw boodschap. Wanneer je een bericht publiceert over de publieke ruimte van een sociaal netwerk, kan iedereen het lezen.
   

  Links naar sociale media

  Onze website bevat links naar sociale netwerken.

  • Om je persoonlijke gegevens te beschermen wanneer je onze website bezoekt, gebruiken we geen sociale plug-ins. In plaats daarvan zijn er HTML-links geïntegreerd in de website, zodat u deze eenvoudig kunt delen op sociale netwerken. De integratie van een dergelijke link voorkomt een directe verbinding met de servers van de verschillende sociale netwerken wanneer een pagina op onze website wordt geopend. Door op een van de knoppen te klikken, wordt een venster geopend in de browser en wordt de gebruiker naar de website van het betreffende sociale netwerk geleid, waar hij (na te zijn ingelogd) bijvoorbeeld de knop “Vind ik leuk” of “Delen” kan gebruiken.
  • Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking en het daaropvolgende gebruik van uw persoonlijke gegevens door de sociale netwerken en hun websites, evenals uw rechten en mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van elk sociaal netwerk.
   

  Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
  Twitter: https://twitter.com/privacy
  Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
  You Tube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 10. UW RECHTEN UITOEFENEN

  In overeenstemming met de geldende regelgeving kun je bepaalde rechten uitoefenen met onze diensten, binnen de grenzen van de regelgeving:

  Rechten Description Artikel over RDPR
  Informatie en toegang* Je kunt informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens en een kopie daarvan krijgen. We geven u informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën verwerkte gegevens, de ontvangers, de bewaarperiode, het recht om de bezochte gegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken, indien van toepassing. 13 en 15
  Rectificatie Je kunt ervoor zorgen dat je gegevens worden gecorrigeerd als ze onjuist zijn of meer actueel of onvolledig zijn. 16
  Erasure (recht op vergeetachtigheid) Je kunt vragen om je gegevens te verwijderen. 17
  Behandelingsgrens U kunt een behandelingsbeperking aanvragen. 18
  Draagbaarheid U kunt uw gegevens naar een andere processor overbrengen. Deze kopie moet door een machine kunnen worden gestructureerd en gebruikt. 20
  Oppositie Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie verzet u zich tegen een behandeling (bijvoorbeeld profilering). 21
  Je toestemming controleren U kunt op elk moment uw toestemming controleren, ook wanneer dit logboek geautomatiseerd is in onze processen. 7
   

  * Indien van toepassing, de lokale regelgeving, de anti witwasverordeningen en terrorismefinanciering die ons verbieden u rechtstreeks toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt. In dat geval moet u gebruik maken van uw recht op toegang tot de lokale autoriteit die ons om toegang zal verzoeken.

  Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u te allen tijde, zonder opgaaf van reden en kosteloos, uw verzoek sturen naar het volgende e-mailadres: privacy.be@leasys.com. U zult worden gevraagd uw identiteit te bevestigen door bepaalde informatie of een kopie van officiële documenten te verstrekken.

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij ADP: telefonisch van 8.30 tot 12.00 uur op +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35 of per e-mail contact@adp-gba.be of om gebruik te maken van de rechtsmiddelen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet.

 11. BESCHERMING

  We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of publicatie.

  Ons beveiligingsbeleid met betrekking tot het informatiesysteem kan op verzoek worden verstrekt.

 12. WIJZIGING VAN DEZE VERKLARING OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

  Wij behouden ons het recht voor deze vertrouwelijkheidsverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. We raden je aan onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

  Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2024.

 13. CONTACT MET LEASYS

  Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de post:

  Leasys België
  Ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming
  Av. du Bourget 20
  1130 BRUSSEL
  of per e-mail: privacy.be@leasys.com