FAQ – UMOWY WYNAJMU

Gdy Twój samochód będzie gotowy do odbioru zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo. Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu uzgodnionym w trakcie podpisywania Umowy. Przy odbiorze auta konieczne będzie przedstawienie dokumentu tożsamości i ważnego prawa jazdy. Przypominamy, że klient zobowiązany jest do zweryfikowania zgodności pojazdu z zamówieniem.
Klient zobowiązuje się do nieoddawania Pojazdu do używania osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą Leasys. Klient może w każdym przypadku oddać Pojazd do używania członkom rodziny.
Aby podróżować po krajach Unii Europejskiej i krajach Strefy Schengen trzeba mieć na pokładzie pojazdu zaświadczenie o ubezpieczeniu potwierdzające wypełnienie obowiązku ubezpieczeniowego. W krajach spoza UE i Strefy Schengen obowiązkowe jest posiadanie Zielonej Karty. W każdym przypadku musisz przynajmniej 14 dni wcześniej zgłosić chęć wyjazdu zagranicznego do Leasys. Możesz to zrobić  telefonicznie pod numerem 00 800 33 44 22 00 lub za pomocą adresu e-mail obslugaklienta.pl@leasys.com 
Pamiętaj, że numer 00 800 33 44 22 00 nie jest dostępny z zagranicy. Będąc za granicą możesz się skontaktować z Działem Obsługi Klienta Leasys dzwoniąc pod numer +482210433641.
Jeśli Twoja umowa obejmuje usługę serwisu i napraw lub serwis opon, skontaktuj się z infolinią Leasys pod numerem 00 800 33 44 22 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:30). Nasz Operator wskaże Ci najbliższy autoryzowany serwis Leasys. Jeśli Twoja umowa nie obejmuje obsługi serwisowej, umów się na wizytę w najbliższym autoryzowanym serwisie producenta.
Warunkiem skorzystania z tej usługi jest posiadanie w pakiecie obsługi opon. Możesz wtedy skontaktować się z Leasys telefonicznie pod numerem  00 800 33 44 22 00 lub za pomocą adresu e-mail obslugaklienta.pl@leasys.com .
Jeśli nie posiadasz obsługi opon, a jesteś zainteresowany usługą, zachęcamy również do modyfikacji umowy, kontaktując się Obsługą Klienta Leasys. Nasz Operator przekaże Twoj wniosek do odpowiedniego Działu, który skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci ofertę.
Jeśli Twoja umowa obejmuje usługę assistance, skontaktuj się z Pomocą Drogową Leasys pod bezpłatnym numerem 00 800 33 44 22 00 (z zagranicy pod numerem +48 22 104 33 64). Nasze Centrum Operacyjne Leasys zorganizuje usprawnienie pojazdu w miejscu jego unieruchomienia lub, jeżeli nie jest to możliwe, zorganizuje holowanie do najbliższego warsztatu współpracującego z Leasys. Infolinia jest dostępna 24/7.
W przypadku każdej szkody należy wypełnić Formularz Zgłoszenia Szkody (dokument dostępny na naszej stronie internetowej www.leasys.pl w zakładce „Przydatne dokumenty” lub poprzez kontakt z Obsługą Klienta). Formularz należy odesłać na adres e-mail szkody.pl@leasys.com w ciągu 3 dni od zdarzenia. W sytuacji, gdy miał miejsce wypadek lub kolizja drogowa zalecamy powiadomić policję. W określonych przypadkach (np. kolizja drogowa z udziałem innego uczestnika ruchu, gdzie trudne jest ustalenie na miejscu zdarzenia odpowiedzialności za szkodę lub istnieje przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo) należy bezwzględnie wezwać na miejsce zdarzenia policję.
W przypadku kradzieży pojazdu, użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia zdarzenia Policji. Należy również wypełnić Formularz Zgłoszenia Szkody (dokument dostępny na naszej stronie internetowej www.leasys.pl w zakładce „Przydatne dokumenty” lub poprzez kontakt z Obsługą Klienta). Formularz oraz skan pisma uzyskanego z Policji należy odesłać na adres e-mail szkody.pl@leasys.com, a oryginały dokumentów pocztą tradycyjną kierując pismo na adres Leasys Polska Sp. z o.o., Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa. Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia z Leasys, to poinformuj również swojego ubezpieczyciela.
Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za koszty parkowania samochodu, mandaty służb miejskich i policji oraz wszelkie inne kary i opłaty administracyjne wynikające z niestosowania się do obowiązujących przepisów prawnych w kraju i za granicą. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących faktury za mandat skontaktuj się z Leasys telefonicznie pod numerem 00 800 33 44 22 00 lub za pomocą adresu e-mail obslugaklienta.pl@leasys.com - nasz Operator przekaże Twoje zapytanie do odpowiedniego Działu, który udzieli Ci wszystkich niezbędnych wyjaśnień.
Skontaktuj się z Leasys telefonicznie pod numerem 00 800 33 44 22 00 lub za pomocą adresu e-mail obslugaklienta.pl@leasys.com . Prześlemy Ci kopię faktury na podany przez Ciebie adres e-mail.
Skontaktuj się z Leasys telefonicznie pod numerem 00 800 33 44 22 00 lub za pomocą adresu e-mail obslugaklienta.pl@leasys.com . Nasz Operator przyjmie Twój wniosek i prześle go do odpowiedniego Działu, który zadba o to, by przekazać Ci wszelkie niezbędne informacje dotyczące zmiany warunków umowy.
 
Reklamacje można składać w następującej formie:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@pl.leasys.com
  • pocztą tradycyjną kierując pismo na adres Leasys Polska Sp. z o.o., Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa 
  • telefonicznie pod numerem 00 800 33 44 22 00

JESTEŚ KLIENTEM FREE2MOVE-LEASE?

Zakończenie umowy leasingowej nie jest możliwe przed upływem 24 miesięcy (ze względów podatkowych i prawnych). Po tym czasie istnieje możliwość zakończenia umowy. W celu otrzymania propozycji i warunków finansowych związanych ze skróceniem umowy należy zwrócić się do PSA Finance Polska Sp. z o.o. drogą pisemną (pocztą, faksem lub mailem) z dyspozycją ponownego przeliczenia umowy. W terminie 5 dni roboczych Dział Obsługi Posprzedażnej przygotuje ofertę wcześniejszego wykupu pojazdu. Opłata za dokonanie zmiany (wg Tabeli Opłat) zostanie naliczona na osobnej fakturze z 7 dniowym terminem płatności.
Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z jej zerwaniem. Leasingobiorca dokonuje spłaty całości zadłużenia według harmonogramu, tj. kapitał, odsetki i ewentualne serwisy. Do tej kwoty doliczana jest również opłata za zerwanie umowy (wg Tabeli Opłat). Leasingobiorca nadal może dokonać wykupu jedynie po cenie rynkowej (wartość wykupu ustalona w umowie leasingu nie obowiązuje).
Tak, należy mieć przy sobie upoważnienie do wyjazdu za granicę. W celu jego aktywacji należy wysłać stosowny formularz (na portalu), uzupełniając nr umowy oraz imiona/nazwiska/nr dowodów tożsamości osób kierujących pojazdem za granicą. Upoważnienie jest wystawiane w wersji polskiej i angielskiej, na cały okres trwania leasingu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Opłata za aktywację upoważnienia (wg Tabeli Opłat) zostanie naliczona na osobnej fakturze z 7 dniowym terminem płatności.
Wszelkie zmiany dokonywane w pojeździe (montaż haka, instalacji gazowej, oklejenie pojazdu) należy uprzednio zgłosić PSA Finance Polska Sp. z o.o.. Zapytanie należy skierować drogą pisemną (pocztą, faksem bądź mailem). Dział Obsługi Posprzedażnej podejmuje decyzję w terminie 3 dni roboczych. Warunkiem uzyskania zgody jest brak naruszenia gwarancji pojazdu w wyniku dokonywanych zmian w pojeździe.
Jeżeli korzystają Państwo z leasingu na zmienną stopę procentową, wówczas wysokość czynszów leasingowych ustalana jest w oparciu o referencyjną stopę procentową. Zgodnie z naszym OWUL : ”Leasingodawca jest uprawniony do dokonywania zmiany referencyjnej stopy procentowej w szczególności w przypadku zmiany jednego z następujących czynników: poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym WIBOR 1M, poziomu stóp procentowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski lub zmiany poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny. Stopa referencyjna jest definiowana w cyklach kwartalnych. Wysokość pierwszego miesięcznego czynszu leasingowego określa się w Umowie Leasingu. Wysokość kolejnych czynszów leasingowych, dla których wysokość określonej powyżej referencyjnej stopy procentowej różni się od referencyjnej stopy procentowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości poprzednich czynszów leasingowych o nie mniej niż 25 punktów bazowych, zostanie ustalona w oparciu o nową obowiązującą wartość referencyjnej stopy procentowej. Zmiana wysokości czynszu leasingowego dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu nie jest uważana za zmianę Umowy Leasingu, jednak powoduje zmianę harmonogramu spłat. Leasingodawca na żądanie Leasingobiorcy doręczy mu nowy harmonogram spłat. Nowa wysokość czynszu leasingowego zostanie ujęta w kolejnych fakturach wystawianych po dacie zmiany referencyjnej stopy procentowej.”
Po podpisaniu umowy w salonie jest ona weryfikowana i podpisywana przez uprawnionego pracownika PSA Finance Polska Sp. z o.o.. Następnie jest niezwłocznie wysyłana wraz z pakietem dokumentów na adres do korespondencji podany przez Klienta. W dniu uruchomienia umowy zostaje wystawiona faktura za czynsz inicjalny. Dotyczy ona wpłaty własnej oraz opłaty rejestracyjnej (faktura nr 1) i jest opłacona w salonie sprzedaży zgodnie z umową wzajemnych potrąceń, która stanowi integralną część umowy leasingu. Kolejne faktury są wystawiane w cyklu miesięcznym, na 14 dni przed datą wymagalności (zgodnie z harmonogramem spłat) oraz wysyłane niezwłocznie po wystawieniu na adres do korespondencji lub w przypadku faktury elektronicznej zamieszczane na portalu klienta.
Miesiąc przed datą zakończenia umowy leasingu do Leasingobiorcy wysyłane są dokumenty – dwa egzemplarze umowy kupna-sprzedaży auta wraz z pismem przewodnim. Po podpisaniu dokumentów należy odesłać je do PSA Finance Polska Sp. z o.o. wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej obowiązującej do dnia wykupu pojazdu (w przypadku, gdy termin wykupu pojazdu przypada na dzień świąteczny lub niedzielę za datę zakończenia umowy należy przyjąć dzień następny). Faktura wykupowa wystawiana jest dopiero po zakończeniu umowy, wpłaty należy dokonać na podstawie umowy leasingu i pisma, które zostało wysłane razem z umową wykupu. Po spełnieniu wszystkich warunków umowa zostanie zamknięta z datą podaną na piśmie (w przypadku, gdy termin wykupu pojazdu przypada na dzień świąteczny lub niedzielę za datę zakończenia umowy należy przyjąć dzień następny). Karta pojazdu z fakturą i pozostałymi dokumentami zostaną odesłane w terminie 3 dni roboczych do Leasingobiorcy kurierem na adres do korespondencji.
Istnieje możliwość wydłużenia (maksymalny czas trwania umowy leasingu to 60 miesięcy) oraz skrócenia umowy (do 24 miesięcy). Można również zmienić termin płatności raty. Dostępne terminy to 15, 25 i ostatni dzień miesiąca. Każda taka decyzja wydawana jest przez Dział Obsługi Posprzedażnej po uprzednim otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Leasingobiorcy, a opłata za dokonaną zmianę (wg Tabeli Opłat) naliczana jest na osobnej fakturze z 7 dniowym terminem płatności.
W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej, należy zgłosić ja do firmy Ubezpieczeniowej, Po wystąpieniu Ubezpieczyciela o wydanie zgody na wypłatę odszkodowania wydawana jest stosowna zgoda. Warunkiem otrzymania zgody jest brak zaległości w spłacie rat.
W razie innych pytań można skontaktować się z biurem obsługi klienta pisząc na adres bok@psa-finance.com lub dzwoniąc pod numer 22 457 21 31. Portal klienta jest dostępny pod adresem https://klient.psafinance.pl. Na portalu klienta można skorzystać z formularza kontaktowego, uzyskać dostęp do faktur, sprawdzić saldo finansowania oraz pozostałe dokumenty.