Polityka prywatności

 I.         Postanowienia ogólne

 1. Polityka określa zakres i warunki korzystania z Portalu dostępnego za pośrednictwem witryny www.leasys.com, zarządzanej przez Leasys Polska sp. z o.o.
 2. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Polityki prywatności i akceptuje wszystkie jej postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Polityki prywatności, nie powinien korzystać z Portalu.

 

II.         Definicje

 1. LEASYS – Leasys Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
 3. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Partner – podmiot współpracujący z LEASYS w dowolnym zakresie, nie tylko świadczenia Usług, w tym podmioty należące do Stellantis Group oraz Credit Agricole Group.
 5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 6. Portal – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w sieci Internet umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych, oprogramowania oraz informacji opracowanych przez LEASYS lub Partnerów, dostępna za pośrednictwem witryny www.leasys.com.
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego (w tym Portal).
 8. Usługi – usługi określone w punkcie III Polityki.
 9. Ustawa o ochronie baz danych – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., poz. 1402 ze zm.).
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1000 ze zm.).
 11. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.).
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Portalu lub Usług.
 13. Zawartość – wszystkie treści lub materiały zawarte na Portalu, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ strony oraz inne elementy zawarte na Portalu.
 14. Znaki – znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone na Portalu.

 

III.         Rodzaje i zakres Usług objętych Polityką

 1. Usługi Informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, udostępniane na Portalu na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Portalu.
 2. Usługi Wyszukiwania - umożliwienie Użytkownikom zdalnego wyszukiwania informacji o produktach i usługach oferowanych przez LEASYS i wyświetlania informacji na ich temat zapisanych w Portalu.
 3. Usługi Reklamowe - usługi polegające na publikacji materiałów reklamowych na stronach Internetowych Portalu, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o Internetowe narzędzia reklamowe takie jak bannery, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa), itp.
 4. Usługi Kontaktu - usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania informacji do LEASYS, zamówienia informacji lub zlecenia kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Portalu i/lub poczty elektronicznej.
 5. Usługi Pobierania - usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnionych na Portalu.

 

IV.         Warunki korzystania z Portalu

 1. LEASYS świadczy Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Polityce.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług oferowanych przez Portal w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał przez System lub do Systemów teleinformatycznych LEASYS następujących treści:
  1. powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych LEASYS lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania,
  2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. LEASYS nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności, LEASYS nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników.
 5. LEASYS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii u Użytkownika lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych Użytkownika.

 

V.         Prawa własności Intelektualnej

 1. Wszystkie treści lub materiały zawarte na Portalu, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ strony oraz inne elementy są własnością LEASYS lub zostały użyte przez LEASYS za zgodą danego właściciela. Strona internetowa, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Za pośrednictwem Portalu mogą być udostępniane narzędzia informatyczne będące własnością LEASYS. W takim wypadku LEASYS udziela Użytkownikowi niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z udostępnianych za pośrednictwem Portalu narzędzi informatycznych.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Zawartości nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody LEASYS kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części.
 4. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone na Portalu są prawnie chronione. Zgoda na używanie tego Portalu przez Użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się na Portalu. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że LEASYS wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie Znaków. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez LEASYS lub inne uprawnione podmioty.

 

VI.         Ochrona danych osobowych

1.     W czasie korzystania z Portalu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych Danych osobowych, w szczególności podczas realizacji Usługi Kontaktu.

2.     W każdym przypadku podawania przez Użytkownika Danych osobowych zostanie on poinformowany, m.in. o: administratorze danych, danych kontaktowych inspektora ochrony danych, celach oraz podstawie przetwarzania danych, możliwych odbiorcach danych, jak również prawach przysługujących mu w związku z przetwarzaniem jego danych.

3.     Za pośrednictwem Portalu zbierane są jedynie takie Dane osobowe, które są niezbędne do jego działania, w tym realizacji Usług. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której one dotyczyły.

4.     LEASYS przetwarza oraz zabezpiecza Dane Osobowe zgodnie z zapisami:

1.     Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

2.     Ustawy o ochronie danych osobowych,

3.     innych właściwych przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych.

5.     LEASYS nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.

 

VII.         Postanowienia końcowe

 1. LEASYS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki. Jednakże zmiana taka nie może naruszać praw nabytych Użytkowników ani przepisów obowiązującego prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Polityki na łamach Portalu i będą obowiązywać po upływie 14 dni od momentu ich publikacji na stronach Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Polityki oznacza ich akceptację.
 2. Treść Polityki może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili miejsca, gdzie został udostępniony.
 3. Niniejsza Polityka oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług podlegają prawu polskiemu.